Welkom op het fijnste veilingplatform!

Auctionista.co BV - Voorwaarden 2018021002NL

Deze Voorwaarden (de “Voorwaarden”) zijn van toepassing op elk gebruik van de Service en het Online Platform zoals hieronder gedefinieerd. Het is verstandig deze Voorwaarden zorgvuldig te lezen, zodat u, de Gebruiker, weet wat uw rechten en plichten zijn wanneer u de services zoals aangeboden op het Online Platformen verder gebruikt.

 1. Definities

  1. Service: de services die Auctionista biedt via het Online Platform, die bekend zijn op, en beschreven op het Online Platformen in deze Gebruiksvoorwaarden, hierbij hoort de mogelijkheid voor Verkopers om kavels te verkopen door middel van een Online Veiling, en de daarmee verband houdende aanvullende services. Voor gerelateerde aanvullende services, zoals de betaling en andere services zoals aangeboden op het Online Platform, maakt Auctionista gebruik van derden serviceverleners. U kunt altijd door deze serviceverleners op de hoogte worden gebracht over het gebruik van dergelijke derde services wanneer u deze services wenst te gebruiken.

  2. Bod: een bedrag geboden door een Gebruiker voor een Kavel, inclusief BTW en en overige heffingen (zoals bepaalde belastingen) voor zover van toepassing maar exclusief Koperscommissie', indien van toepassing.

  3. Account: het persoonlijke onderdeel op het Online Platform met de (persoonlijke) door de Gebruiker ingevoerde gegevens of vanuit door Gebruikers gegeven social media Account(s), die wordt gecreëerd door de Gebruiker bij de registratie voor de Service en die wordt beheerd door de Gebruiker ingevoerde gegevens.

  4. Consument: Een Gebruiker die een natuurlijke persoon is en gebruik maakt van de Service of als Koper die een koopovereenkomst sluit voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

  5. Bedrijfsmatig Verkoper: een Gebruiker die gebruikmaakt van de Service om Kavels te verkopen in het kader van zijn bedrijfs-, ambachtelijke of professionele activiteiten en beschikt over: (i) een geldig BTW-nummer of (ii) indien de Verkoper niet over een geldig BTW-nummer beschikt , een alternatief bewijs biedt dat hij de service gebruikt om kavels te verkopen in het kader van zijn bedrijfsmatige of professionele activiteiten.

  6. Verkoper: de Gebruiker die één of meerdere kavels aanbiedt op een Online Veiling.

  7. BTW: Belasting op Toegevoegde Waarde in de zin van richtlijn 2006/112 / EG van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde en andere belastingen van soortgelijke aard.

  8. Auctionista: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Auctionista.co BV, gevestigd in Amsterdam, Nederland en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 70814813.

  9. Gebruiker: elke natuurlijke of rechtspersoon die een Account creëert, gebruik maakt van de Services of aanwezig is op het Online Platform zonder een geregistreerd Account.

  10. Gebruiker materiaal: informatie op het Online Platform afkomstig van Gebruikers of toegankelijk gemaakt of openbaar gemaakt door Gebruikers via het Online Platform, met inbegrip van - maar niet beperkt tot - kavelbeschrijvingen, foto's, specificaties, meningen, advertenties, berichten, aanbiedingen en aankondigingen van Gebruikers.

  11. Informatie: al het materiaal en alle informatie geplaatst door Auctionista op het Online Platform of toegankelijk gemaakt via het Online Platform. Gebruiker materiaal valt hier niet onder.

  12. Koopovereenkomst: de via het Online Platform tussen de Verkoper aan de ene kant en de Koper aan de andere kant over een bepaald Kavel gesloten koopovereenkomst.

  13. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten inzake het intellectuele eigendom en naburige rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow etc.

  14. Koopsom: het bedrag van het hoogste Bod dat Koper aan de Verkoper dient te betalen. De Koopsom kan worden verhoogd met aanvullende kosten zoals in deze Voorwaarden omschreven.

  15. Koper: de Gebruiker die een Koopovereenkomst aangaat met een Verkoper via het Online Platform.

  16. Kopers Commissie: het percentage van de aankoopprijs bepaald door Auctionista meegedeeld op het Online Platform dat Koper aan Auctionista na toewijzing van het gewonnen Kavel of Kavels voor het gebruik van de Service dient te betalen, onder voorbehoud van eventuele verhogingen met belastingen en andere heffingen.

  17. Online Platform: de digitale omgevingen van Auctionista.co die toegankelijk zijn via internet en waar de Gebruikers in staat worden gesteld de Service te gebruiken via de software die is ontwikkeld en aangeboden door Auctionista, zoals toegankelijk via www.auctionista.com.co en andere top level domeinen geregistreerd door of namens Auctionista gebruikt, inclusief alle subdomeinen en subpagina's daarvan, alsmede de mobiele versies van deze websites, evenals alle software en (mobiele) applicaties waarmee de Service kan worden gebruikt, met inbegrip van mobiele apparaten, zoals smartphones en tabletten.

  18. Toewijzing: het volledig automatisch opgestelde bericht aan de Koper dat hij het hoogste Bod heeft uitgebracht en dat hij Koper is.

  19. Online Veiling: de online geautomatiseerde veiling van Kavel(s) door Verkopers op het Online Platform.

  20. Reserve Prijs: De (niet zichtbare) minimumprijs die een Verkoper wil ontvangen voor zijn Kavel.

  21. Veiling: een verzameling van op het Online Platform volgens een vooraf vastgestelde methodiek gegroepeerde Kavels

  22. Verkoper: de Gebruiker die een of meerdere Kavels te koop aanbiedt op het Online Platform.

  23. Verkopercommissie: het percentage van de verkoopprijs vastgesteld door Auctionista en meegedeeld op het Online Platform of op andere wijze kenbaar gemaakt aan Verkoper.

  24. Koperscommissie, de commissie (percentage over het hoogste bod) die een Koper dient te betalen bij het winnen van een Kavel, daar waar van toepassing te verhogen met BTW

  25. Kavel; een individueel product of dienst of individuele groep van producten of diensten waarop door een geregistreerde Gebruiker geboden kan worden

 2. Algemeen

  1. De Gebruiker aanvaardt dat de Service en het Online Platform alleen de functionaliteiten en andere functies bevatten als de Gebruiker vindt op het moment van gebruik ("as is basis"). Auctionista maakt uitdrukkelijk geen impliciete garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, met betrekking tot de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit en juistheid van de Service.

  2. Verkopers bieden Kavels op het Online Platform en Gebruikers kunnen deze Kavels rechtstreeks van Verkopers kopen. Auctionista speelt slechts een faciliterende en ondersteunende rol door het aanbieden van een Online Platform en aanvullende eventuele aanvullende services. Auctionista kan geen controle uitoefenen over of verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid of juistheid van de aangeboden kavels.

  3. Gebruiker aanvaardt dat de functionaliteiten van de Service en het Online Platform kunnen veranderen.

  4. De Gebruiker erkent en aanvaardt de bijzondere omstandigheden die kunnen optreden bij een internetveiling en de (technische) onvolkomenheden die zich kunnen voordoen. Hiertoe behoren onder meer, maar zijn niet beperkt tot, het onvermogen om (volledige) toegang tot het Online Platform te krijgen, de onmogelijkheid om een Bod uit te brengen of andere storingen. Het voorgaande in dit artikel is ook van toepassing op onderliggende hardware, netwerkverbindingen, databases of software. Onderhoudswerkzaamheden aan het Online Platform, systemen of databases kunnen ook voorkomen zodat (beperkt) toegang of de mogelijkheid tijdig een Bod uit te brengen belemmerd kan worden. Auctionista is nimmer aansprakelijk voor enige schade die Gebruiker lijdt als gevolg van dergelijke (technische) onvolkomenheden.

  5. Aan (de aankoop en / of verkoop van) van sommige kavels, zullen andere, gewijzigde of aanvullende Voorwaarden gelden dan in deze Voorwaarden vastgelegd. Deze aanvullende Voorwaarden worden vermeld zoveel als mogelijk bij het desbetreffende Kavel op het Online Platform. Tevens kunnen gedurende een veiling de specifieke Voorwaarden veranderen.

  6. Zonder afbreuk te doen aan enige andere bepaling in deze Voorwaarden, erkent en aanvaardt de Gebruiker dat Kavels en diensten afkomstig zijn van de Verkoper en niet van Auctionista. Er is geen aankoop overeenkomst is gesloten tussen Auctionista en Koper en Auctionista kan niet het eigendomsrecht over dragen van Verkoper aan Koper.

  7. In het kader van de veiligheid van haar eigen rechten en die van andere Gebruikers, bijvoorbeeld in het geval van een overtreding van deze Voorwaarden is Auctionista te allen tijde gerechtigd, naar eigen goeddunken, om geld van derden die verband houden met een Koper dan wel een Verkoper vast te houden voor zover noodzakelijk om een goed oordeel te vormen over eventuele (juridische) vervolgstappen tegen Koper dan wel Verkoper. Voor zover schorsing, afwikkeling van claims of bevriezing van tegoeden wordt geregeld door bindende wetgeving van de Consument, moet Auctionista voldoen aan deze bindende wetgeving ook als dit in het nadeel is van Verkoper.

 3. Consumentenrechten

  1. De bedoelde afkoelingsperiode in artikel 3.5 begint op de dag nadat de Consument, of een derde namens Consument, niet zijnde de vervoerder, het Kavel heeft ontvangen, of: (i) Als de Kavel wordt geleverd in verscheidene transporten: de dag waarop de Consument of een door hem aangewezen derde de laatste zending heeft ontvangen; (ii) Indien de levering van een partij uit meerdere leveringen of delen bestaat : de dag waarop de Consument of een door Consument aangewezen derde de laatste zending of het laatste gedeelte kreeg.

  2. De volgende producten en diensten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht: (i) producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de Business Verkoper geen invloed heeft en die kan optreden binnen de bedenktijd, zoals de verkoop van bepaalde edelstenen en edele metalen, gouden munten en bullions, etc.); (ii) serviceovereenkomsten, na volledige uitvoering van de service, maar alleen als: a) de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument; en b) de Consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht zal verliezen zodra de Commerciële Verkoper volledig de overeenkomst heeft uitgevoerd; (iii) Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 Nederlands Burgerlijk Wetboek en passagiersvervoer overeenkomsten; (iv) Service overeenkomsten voor de levering van logies, of een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien in de overeenkomst en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuur en catering; (v) Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien in de overeenkomst; (vi) Producten en services die worden verkocht door executie- en faillissementsverkoop; (vii) Vastgoed; (viii) Producten en services die in overeenkomsten een notaris vereisen, zoals registergoederen; (ix) producten vervaardigd volgens de specificaties van de Consument, die niet geprefabriceerd en die worden geproduceerd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk bedoeld voor een bepaalde persoon zijn; (x) producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid kennen; (xi) Verzegelde producten die om redenen van gezondheid en hygiëne niet geschikt zijn om te worden geretourneerd en waarvan de verzegeling verbroken is na aflevering; (xii) Producten die onherroepelijk worden gemengd met andere producten na aflevering door hun aard; (xiii) Alcoholhoudende dranken, waarvan de prijs bij het sluiten van de Koopovereenkomst is overeengekomen, maar waarvan de levering alleen kan plaatsvinden na 30 dagen, en de werkelijke waarde afhankelijk is van prijsschommelingen in de markt waarop de Verkoper Verkoper geen invloed heeft; (xiv) verzegelde audio-, video- opnamen en computersoftware en het zegel is verbroken na aflevering; (xv) Kranten of tijdschriften, met uitzondering van de abonnementen op deze; (xvi) De levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager, maar alleen als: a) de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument; en b) de Consument heeft verklaard dat hij daardoor zijn herroepingsrecht verliest.

  3. Consumenten hebben een wettelijke garantie op Kavels voor zover van toepassing en vastgesteld door de fabrikant van deze Kavels.

  4. De Consument heeft de plicht om zorgvuldig om te gaan met de Kavel(s) en de verpakking gedurende de bedenktijd. De Consument zal de Kavel(s) alleen uitpakken of gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de Kavel(s) vast te stellen. Uitgangspunt hierbij is dat de Consument de Kavel(s) alleen kan gebruiken en inspecteren zoals de Consument zou mogen doen in een winkel.

  5. Consumenten die in een land binnen de Europese Economische Ruimte wonen en een Kavel van een commerciële Verkoper hebben gekocht hebben het recht om de aankoop op basis van het wettelijk herroepingsrecht te herroepen zonder opgaaf van redenen voor een periode van 14 dagen (de afkoelingsperiode ) vastgelegd in artikel 6: 230 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek, of op basis van enig toepasselijk buitenlands recht van artikel 9 van de richtlijn 2011/83 / EU betreffende Consumentenrechten van toepassing te laten zijn. De Bedrijfsmatig Verkoper kan de Koper om de reden voor de terugtrekking vragen, maar Koper is niet verplicht een reden te verstrekken.

  6. De Consument is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de Kavel als gevolg van de manier van omgaan met de Kavel die verder gaat dan is toegestaan op grond van artikel 3.5.

  7. Indien de Consument gebruik maakt van het herroepingsrecht in overeenstemming met artikel 3.5 zal de Consument dit binnen de bedenktijd dienen te melden door middel van het standaardformulier voor herroeping, via het webformulier op de Auctionista website of in een andere ondubbelzinnige wijze zoals een specifieke mail (i) aan de Verkoper als de gegevens van de Verkoper bekend zijn bij de Koper op dat moment, of (ii) zo niet aan Auctionista, die de Bedrijfsmatig Verkoper van de herroeping zal informeren.

  8. Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de in artikel 3.5 vermelde mededeling, zal Koper het Kavel aan de Verkoper retourneren.

  9. De Consument zal de Kavel met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk, in de originele staat en verpakking, en in overeenstemming met redelijke en duidelijke instructies die door of namens de Verkoper zijn vermeld terugzenden.

  10. De Consument draagt de directe kosten van het terugzenden van de Kavel.

  11. Voor zover de Verkoper nog niet is betaald, wordt de aankoopprijs terugbetaald aan de Consument, inclusief eventuele verzendkosten, maar niet eerder dan dat de Bedrijfsmatig Verkoper de Kavel in de oorspronkelijke staat heeft ontvangen. Indien de koopprijs reeds is voldaan aan de Bedrijfsmatig Verkoper is de Bedrijfsmatig Verkoper verplicht tot betaling van de aankoopprijs, inclusief eventuele verzendkosten.

  12. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Consument.

 4. Het aanbieden van Kavels

  1. Om Kavels te kunnen verkopen via het Online Platform dient de Gebruiker buiten andere gegevens onder meer zijn adres en bankgegevens in zijn Account in te voeren of aan te leveren per mail.

  2. Op basis van de aantrekkelijkheid, de mogelijke opbrengst, het openingsbod en de verwachte vraag naar de Kavels, zal worden nagegaan welke Kavels geschikt voor verkoop via het Online Platform zijn. Kavels kunnen worden geweigerd voor veilingen zonder opgave van redenen.

  3. Verkoper garandeert dat hij de rechtmatige eigenaar is of bevoegd is om de Kavels aan te bieden op het Online Platform en dat door het aanbieden en verkopen van de Kavels hij niet in strijd is met wetten of regels, geen rechten schendt van derden, waaronder de rechten uit overeenkomsten en intellectuele eigendomsrechten en niet frauduleus en/of illegaal handelt jegens derden of Auctionista.co. De Verkoper vrijwaart Auctionista.co tegen alle aanspraken van de Koper of derde partijen met betrekking tot de rechtmatigheid van de verkoop van een Kavel of in verband met een overtreding van dit artikel of schade of kosten in verband met dit een handeling van Verkoper. Verkoper garandeert ook dat het aanbieden en verkopen van de Kavels een echte en oprechte transactie is. In het bijzonder garandeert de Verkoper dat de Kavel niet een onderdeel is van een nep-transactie, gericht op het witwassen van geld.

  4. Bij het aanbieden van de Kavel moet de Verkoper informatie op een duidelijke, transparante en begrijpelijke wijze weergeven. Het gaat in ieder geval - maar niet uitsluitend - om de volgende informatie: (i) Een juiste, volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Kavel inclusief waar van toepassing de afmetingen; (ii) informatie over de toestand en de staat van de Kavel, met inbegrip van of er al dan niet sprake is van een margegoed in het kader van de BTW-wetgeving; (iii) één of meer duidelijke foto die nauwkeurig de huidige toestand (inclusief eventuele defecten, afwijkingen of schades); (iv) een openingsbod; (v) Het eventueel bestaan van Voorwaarden voor de levering (indien van toepassing) en eventuele garanties, al dan niet van de fabrikant; en (vii) Alle andere Voorwaarden voor het doen van een bod.

  5. Auctionista is niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens andere Gebruikers voor de beschrijving van Kavels. Verkoper aanvaardt dat Auctionista wijzigingen of toevoegingen kunnen voorstellen aan de omschrijving van de aangeboden Kavel. De Verkoper zal echter wel de mogelijkheid hebben om de beschrijving te controleren voor de Online Veiling begint.

  6. Auctionista heeft het recht om de teksten van een Kavel te vertalen, zodat de Kavels ook kunnen worden aangeboden in landen met een andere dan de oorspronkelijke taal. Deze vertalingen kunnen met behulp van een elektronische vertaling tot stand komen. Auctionista kan, naar eigen goeddunken, ontbinding van de koopovereenkomst voorstellen ten behoeve van een Gebruiker die aantoonbaar is benadeeld door een vertaalfout.

  7. In het geval dat Auctionista op de hoogte is van een onjuiste vertaling van een Kavel, terwijl de Kavel nog steeds deel uitmaakt van een veiling, kan Auctionista, naar eigen goeddunken, de beschrijving van de Kavel aanpassen of de Kavel verwijderen uit de veiling.

  8. Kavels kunnen door de Verkoper worden ingetrokken tot het moment dat ze op het Online Platform worden gepubliceerd en zichtbaar zijn voor andere Gebruikers. Als een Kavel toch op verzoek van de Verkoper uit de Online Veiling is verwijderd, is de Verkoper volledig aansprakelijk voor de schade die daardoor is veroorzaakt.

  9. Auctionista accepteert niet de verkoop van wapens, munitie, delen van munitie en drugs- en pornografisch gerelateerde artikelen.

 5. Verloop van een Online Veiling op het Online Platform

  1. Gebruikers zijn verplicht alle redelijke instructies met betrekking tot een Online Veiling door of namens Auctionista op te volgen. Indien er zich situaties voordoen met betrekking tot een Online Veiling waarin deze Voorwaarden niet voorzien en / of in het geval van geschillen tussen Gebruikers of in andere situaties, zal Auctionista beslissen wat er zal gebeuren.

  2. Auctionista heeft het recht om naar eigen goeddunken, een Bod in een Online Veiling in het geval van mogelijk misbruik of fraude en in het geval van een duidelijke fout van de bieder te verwijderen.

  3. Auctionista heeft het recht om binnen bepaalde (categorieën) of Kavels vanaf bepaalde bedragen, als voorwaarde voor het plaatsen van biedingen een door Auctionista vastgestelde zekerheid te stellen.

  4. Een Bod op (een) Kavel(s) vindt plaats in hele Euro’s

  5. Gebruikers kunnen de functie "autobod" gebruiken, waarin automatische biedingen zonder verdere tussenkomst door de Gebruiker tot een bepaalde door de Gebruiker ingesteld maximum Bod is bereikt.

  6. Het bedrag waarmee de Gebruiker ten minste een Bod moet verhogen is afhankelijk van de hoogste Bod dat van toepassing is op dat moment. De iteratie van het minimale volgende Bod staat vermeld op het Online Platform.

  7. Als een Bod is gedaan tijdens de laatste 2 minuten van de vastgestelde tijd van de Online Veiling, zal 2 minuten extra tijd aan de Online Veiling worden toegevoegd.

  8. Elk Bod wordt geacht te zijn gedaan door de persoon door wiens Account het Bod wordt uitgebracht. De Gebruiker is dan ook altijd persoonlijk gebonden aan het Bod, zelfs als een derde partij Biedingen verricht via het Account.

  9. De Koper erkent en aanvaardt dat, indien een Reserve Prijs is opgenomen door de Verkoper, er geen Koopovereenkomst tot stand komt indien het hoogste Bod lager is dan deze Reserve Prijs.

  10. Behalve in het geval dat een Gebruiker in zijn hoedanigheid van Consument een Kavel koopt van een Bedrijfsmatige Verkoper en de uitzonderingen op het herroepingsrecht als bedoeld in artikel 3.2 niet van toepassing zijn, en onder voorbehoud van specifieke situaties die worden beschreven in de relevante Online Veiling, is een uitgebracht Bod onvoorwaardelijk en onherroepelijk, ongeacht of de Gebruiker maakt gebruik van de functie "automatisch bieden".

  11. Het is Verkoper niet toegestaan om een Bod uit te brengen op Kavels aangeboden door de Verkoper zelf en / of anderen te verzoeken om een Bod uit te brengen op deze Kavels.

  12. De Koopovereenkomst komt tot stand als gevolg van geautomatiseerde toewijzing. Auctionista is geen partij bij de Koopovereenkomst.

  13. Op het Online Platform en / of via (e-mail) berichten van Auctionista kunnen aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn die gelden voor het aanbieden van Kavels en / of het doen van een Bod.

 6. Aanmelden voor de Service

  1. Verkopers die Zakelijk Verkopers zijn, zijn verplicht om zich als zodanig te identificeren wanneer zij hun Account te maken. Gebruiker aanvaardt dat hij wordt beschouwd als Zakelijk Verkoper. Auctionista heeft het recht om de status van een Verkoper naar Zakelijk Verkoper te veranderen als er daar toe redelijkerwijs aanwijzingen toe zijn.

  2. Met het oog op om optimaal gebruik van de Service te maken, moet de Gebruiker een Account op de op het Online Platform beschreven wijze creëren. De Gebruiker kan zich ook aanmelden via bepaalde diensten van derden. Gebruiker garandeert aan Auctionista dat de informatie die hij geeft bij het maken van zijn Account is correct en up-to-date is. Tijdens de registratie, moet de Gebruiker een Gebruikersnaam en persoonlijk wachtwoord, waarmee toegang kan worden verkregen tot de Account invoeren.

  3. Het is niet toegestaan om een Account te maken uit naam van een andere persoon en / of valse informatie te verstrekken. Het is niet toegestaan om in te loggen via diensten van derden om Accounts van anderen of anderen aan te melden.

  4. Zodra Gebruiker weet of reden heeft om te vermoeden dat een Gebruikersnaam en / of wachtwoord onbevoegd is gebruikt, dient de Gebruiker Auctionista daarvan op de hoogte, zonder afbreuk te doen aan zijn eigen verplichting om doeltreffende maatregelen zelf, zoals het wachtwoord onmiddellijk te wijzigen.

  5. Gebruiker is verplicht om te voldoen aan alle fiscale wet- en regelgeving. Gebruiker is volledig aansprakelijk voor de gevolgen van het verstrekken van onvolledige of onjuiste informatie met betrekking tot haar fiscale status en vrijwaart Auctionista volledig tegen alle aanspraken van derden, waaronder de belastingdienst, en voor alle daaruit voortvloeiende of gerelateerde schade en / of kosten. Schade en kosten zullen direct worden teruggewonnen door Auctionista van Gebruiker.

  6. Gebruiker is verantwoordelijk voor het geheim te houden van zijn Gebruikersnaam en wachtwoord. Gebruiker is dan ook aansprakelijk voor alle gebruik via zijn Gebruikersnaam en wachtwoord van de Service. Gebruiker vrijwaart Auctionista ter zake van alle schade als gevolg van misbruik of gebruik van zijn Gebruikersnaam en wachtwoord.

  7. Gebruiker dient bij het aanmaken van een Account minimaal 18 jaar oud te zijn.

  8. Auctionista behoudt zich het recht voor om de registratie en login procedure, het wachtwoord, de Gebruikersnaam of bepaalde informatie voor de Gebruiker te wijzigen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van Auctionista, derden of het functioneren van de Service.

  9. Auctionista behoudt zich het recht voor om Gebruikers te weigeren deel te laten nemen aan een Online veiling zonder opgave van redenen

 7. Regels voor Bedrijfsmatige Verkopers

  1. Verkoper is verplicht naar waarheid te verklaren de professionele hoedanigheid waarin hij Kavels aanbiedt. Verkopers zijn verplicht om als zodanig te registreren bij Auctionista met BTW-nummer en een kopie van een bankafschrift. Indien de Bedrijfsmatig Verkoper niet over een BTW-nummer beschikt, zal deze alternatief bewijs aan Auctionista moeten leveren.

  2. Als de Verkoper een Bedrijfsmatig Verkoper is, erkent en aanvaardt deze dat Consumenten die woonachtig zijn in een land binnen de Europese Economische Ruimte recht hebben in bepaalde gevallen de Koopovereenkomst binnen de geldende wettelijke termijn in te trekken. De Verkoper zal volledige medewerking aan deze intrekking en de daarop rustende wettelijke verplichtingen verlenen.

 8. Betaling

  1. Nadat de Online Veiling is afgelopen, moet de koper de Koopsom en de Koperscommissie te verhogen met geldende belastingen en heffingen conform de betalingsinstructies voldoen. Koper zorgt ervoor dat alle bedragen die worden ontvangen na aftrek van eventuele bancaire kosten en of eventuele belastingen is zodat het ontvangen bedrag in overeenstemming is met het bedrag dat Koper in de factuur heeft ontvangen De Koper garandeert dat hij niet de Kavels als onderdeel van een nep-transactie koopt, die hem en / of derden in staat stelt om geld wit te wassen.

  2. De Gebruiker aanvaardt dat Auctionista namens Verkoper facturen opstelt. De Verkoper blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de factuur en Auctionista aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in dit verband.

  3. Indien de Koper de factuur niet volledig voldoet binnen de gestelde betalingstermijn, is hij automatisch in gebreke jegens Auctionista en de Verkoper, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Vanaf het moment van verzuim is de Koper een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente. Auctionista zal in ieder geval, ook namens de Verkoper, een herinnering sturen, met betrekking tot het verschuldigde bedrag.

  4. Ontbinding van de Koopovereenkomst als een gevolg van het feit dat de Koper niet aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, heeft geen invloed op de betalingsverplichting van Koper

  5. In geval van ontbinding wegens niet nakomen van de Koper aan de betalingsverplichting te voldoen, is Koper aansprakelijk voor alle schade en kosten van Auctionista daardoor lijdt. Deze kosten zijn minimaal het bedrag gelijk Koper- en Verkopercommissie  die Auctionista is misgelopen.

  6. In geval van ontbinding als gevolg van het falen van de koper aan de betalingsverplichting te voldoen, zal de koper ook een direct opeisbare boete verbeuren aan Auctionista ten bedrage van minimaal 15% van de aankoopprijs met een maximum van € 1.000 (duizend euro). De boete is niet voor matiging vatbaar.

  7. De koopprijs wordt betaald aan de Verkoper na aftrek van de VerkoperCommissie en andere overeengekomen kosten en nadat  Koper de factuur heeft voldaan. De Aankoopprijs (na aftrek van de VerkoperCommissie) zal uiterlijk binnen drie weken na verzending van de Kavel of de collectie van het Kavel aan de Verkoper worden betaald. Tenzij Koper een conflict heeft gemeld binnen 2 weken van ontvangst, bijvoorbeeld vastgestelde schade of een gebrek aan de Kavel. Auctionista kan met de Verkoper andere Voorwaarden overeenkomen.

  8. De betalingen van de Service op het Online Platform worden verwerkt door Buckaroo en zijn onderworpen aan de door Buckaroo opgestelde Voorwaarden. Door de verkoop op Auctionista, gaat u akkoord met de Buckaroo Voorwaarden, die door Buckaroo kunnen worden gewijzigd. Betaling aan de Verkopers kunnen zijn onderworpen aan een registratie bij Buckaroo door Verkoper.

 9. Levering en afname van Kavels

  1. Koper is verantwoordelijk voor het afhalen van Kavels, Koper is vrij om diensten te gebruiken van derden.

  2. Koper dient zorg te dragen voor voldoende mankracht en technische ondersteuning om Kavels te verwijderen.

  3. Koper is verplicht om kavels te betalen en verwijderen binnen de daarop vastgestelde en vooraf opgegeven datum en tijdstippen.

  4. De Verkoper is verplicht om de Kavel te leveren aan de Koper aan wie toewijzing heeft plaatsgevonden, tegen de beschrijving en de Voorwaarden zoals bepaald door de Verkoper op het moment van de aanvraag van de veiling.

  5. Het ondertekenen voor ontvangst en / of het ontvangstbewijs van Track & Trace op de plaats van levering kan door Auctionista worden beschouwd als bewijs van ontvangst door de Koper. Verkoper aanvaardt dat Auctionista het recht heeft een ander bewijs van ontvangst niet te accepteren. Indien de Kavel niet goed aankomt zijn de Verkoper en Koper verplicht om gezamenlijk een onderzoek starten bij de transporteur. Een lopend onderzoek heeft geen invloed op het recht van Auctionista om te bepalen of de Aankoopprijs terugbetaald aan de Koper zal worden.

  6. Verkochte Kavels die inclusief verzending zijn verkocht dienen door Verkoper zoveel mogelijk met Track & Trace en zo snel mogelijk te worden verzonden.

  7. Als plaats van levering geldt het adres dat de koper bekend heeft gemaakt. Het risico van beschadiging en / of verlies van Kavels ligt bij de Verkoper tot het moment van levering aan het adres van Koper.

  8. In het geval van onjuiste, onvolledige of niet tijdige uitvoering door de Verkoper aan zijn leveringsverplichting op grond van de  Overeenkomst is Verkoper in verzuim en heeft Auctionista het recht de Koopovereenkomst namens de Koper te ontbinden. De ingebrekestelling en beëindiging kan namens Koper worden verzonden door Auctionista, zonder enige verplichting, aan de Verkoper. In dat geval is de Verkoper verplicht de schade van Koper te vergoeden. Verkoper, niet Auctionista, is dan verplicht om eventuele reeds ontvangen Koopsom terug te betalen.

  9. Bij beëindiging van de Koopovereenkomst als gevolg van niet-nakoming van de leveringsverplichting van de Verkoper is Verkoper aansprakelijk voor alle schade en kosten die Auctionista heeft geleden. Deze kosten komen in ieder geval neer op een bedrag gelijk aan het Kopers commissie gemist door Auctionista. Daarnaast zal de Verkoper een direct opeisbare boete aan Auctionista ten bedrage van minimum 15% van de aankoopprijs verbeuren.

  10. Eventuele klachten en geschillen tussen Verkoper en Koper dienen zo spoedig als mogelijk te worden gemeld aan Auctionista. Hoewel de Koper en de Verkoper in principe het geschil onderling dienen op te lossen, zal Auctionista, indien nodig pogen om te bemiddelen tussen Verkoper en Koper. Als Verkoper en Koper niet tot een oplossing komen en Auctionista heeft nog steeds de aankoopprijs zullen Verkoper en Koper accepteren dat Auctionista het laatste woord heeft en beslist of de aankoopprijs zal worden teruggegeven aan de Koper of zal worden betaald aan de Verkoper. Auctionista zal dan ook niet aansprakelijk zijn voor enige compensatie of schadevergoeding aan de Koper of Verkoper. Auctionista heeft slechts een bemiddelende rol bij een geschil.

 10. Gebruik van de Service

  1. Elk gebruik van de Service en het online platform is voor risico, rekening en verantwoording van de Gebruiker.

  2. Bij gebruik van de Service is de Gebruiker verplicht om te voldoen aan alle van toepassing zijnde nationale, Europese en internationale regelgeving met betrekking tot - onder andere, maar niet beperkt tot - de activiteiten met betrekking tot het biedingsproces, aanbieden, kopen en verkopen van Kavels en objecten via het Online Platform.

  3. Door het plaatsen van Gebruikersmateriaal op het online platform of toegankelijk te maken via de Service, met inbegrip van het Forum, garandeert de Gebruiker dat: (i) Hij bevoegd is om dit te doen; (ii) De Gebruiker materiaal dat hij ter beschikking stelt: a) niet misleidend; b) niet discriminerend is in uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetst, niet oproept tot geweld tegen en / of lastigvallen van een ander of anderen en, naar de mening van Auctionista, niet in strijd is met goede zeden of goede smaak, niet gewelddadig is, niet een link naar pornografisch materiaal of pornografische websites bevatten en niet bevorderlijk is voor het plegen van illegale activiteiten; c) geen persoonlijke gegevens van derden bevatten; d) niet bestaat uit kettingbrieven, junk mail of spam en geen links bevat naar commerciële websites of niet; e) negatieve gevolgen hebben voor de eer en goede naam van Auctionista, haar gelieerde ondernemingen en / of de bestuurders; f) geen wet- en regelgeving of deze Voorwaarden schendt, geen inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder de rechten onder contract, intellectuele eigendomsrechten, privacy rechten en niet anderszins onrechtmatig is jegens derden of Auctionista; en (iii) Auctionista zal daarbij niet worden verplicht om enige betaling, belasting, heffing of inhouding van welke aard ook dan ook aan personen, waaronder aan personen en partijen wiens werk, model, merk of uitvoering is vervat in het Gebruiker materiaal, waaronder begrepen door collectieve rechtenorganisaties.

  4. De Gebruiker zal geen persoonlijke gegevens van andere Gebruikers zonder toestemming van de betreffende Gebruiker, zoals het verwerken van gegevens Gebruikers in een mailinglijst zonder uitdrukkelijke toestemming of door het ongevraagd naderen van een Gebruiker. Gebruiker zal niet de contactgegevens van andere Gebruikers gebruiken om ongevraagde communicatie te sturen.

  5. Alle technische middelen die nodig zijn om gebruik te maken van de Service, waaronder, maar niet beperkt tot, hardware en een internetverbinding, evenals de kosten voor het gebruik daarvan, komen geheel voor rekening van de Gebruiker.

 11. Gebruiker materialen

  1. Gebruiker geeft Auctionista onder andere, zonder uitsluiting, (i) het recht het Gebruikersmateriaal te (laten) vertalen, (ii) het recht Gebruikersmateriaal gedrukt en / of te gebruiken in de (sociale) media te hebben en (iii) het recht om Gebruikersmateriaal te gebruiken voor promotionele doeleinden.

  2. De Gebruiker behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op zijn Gebruikersmateriaal, maar verleent Auctionista een gratis, onbezwaarde, wereldwijde, niet-exclusieve, eeuwigdurende en niet-opzegbare licentie te publiceren en / of te reproduceren. De Gebruiker doet hierbij afstand van, voor zover van toepassing en voor zover mogelijk, zijn morele rechten op Gebruikersmateriaal.

  3. Gebruiker erkent en aanvaardt dat hij verantwoordelijk en aansprakelijk voor Gebruikersmateriaal dat hij op het Online Platform plaatst of toegankelijk maakt met de hulp van de Service.

  4. Gebruiker erkent en aanvaardt dat Auctionista niet verplicht is om het Gebruikersmateriaal te controleren. Auctionista heeft geen kennis van de inhoud van een Gebruiker materiaal en is daardoor niet verantwoordelijk en / of aansprakelijk voor dit materiaal.

  5. Als een Gebruiker van mening is dat bepaald Gebruikersmateriaal onrechtmatig is, kan de Gebruiker dit melden bij Auctionista.

  6. Auctionista behoudt zich het recht voor Gebruikersmateriaal te verwijderen, in te korten of anderszins te wijzigen vanaf indien zij redenen ziet om dit te doen.

 12. Intellectueel eigendom

  1. De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot het Online Platform, de dienst, de informatie, en de database, met inbegrip van - maar niet beperkt tot - de intellectuele eigendomsrechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto's, software, audiovisueel materiaal en andere materialen berusten bij Auctionista of haar licentiegevers.

  2. Met inachtneming van de in deze overeenkomst genoemde Voorwaarden, verleent Auctionista aan Gebruiker een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet (sub-) licentieerbare, niet-overdraagbaar recht om de Service te gebruiken en de informatie te bekijken in het formaat zoals beschikbaar gesteld via de Service.

  3. Auctionista kan technologische maatregelen om het Online platform of de Service en / of afzonderlijke delen daarvan te beschermen.

 13. Volgrecht

  1. Indien een Kavel een origineel kunstwerk betreft kan een volgrecht vergoeding verschuldigd zijn aan de kunstenaar op basis van het geldende auteursrecht. In dergelijke gevallen zal de Koper de volgrechtvergoeding dienen te betalen, ook indien de Koper is een professionele kunsthandelaar is.

 14. Database

  1. De verzameling van (persoons) gegevens van Gebruikers, met inbegrip van Gebruikers materiaal, door Auctionista verzameld is een wettelijk beschermde databank. Auctionista is de eigenaar van de database zal binnen het wettelijk kader gebruik maken van de gegevens in voornoemde database.

 15. Toepasbaarheid en Wijzigingen in de Voorwaarden

  1. Auctionista is te allen tijde gerechtigd deze Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen met de. De meest actuele Voorwaarden zijn te vinden op het online platform. Indien een wijziging of aanvulling een grote invloed heeft op de rechten en plichten van de Gebruikers, zal Auctionista Gebruikers hiervan op de hoogte brengen door middel van een e-mail of op andere wijze.

  2. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de Service of het online platform. Door het gebruik van de Service, door een bezoek aan het online platform en / of door het aanvaarden van deze Voorwaarden bij het aanmaken van een account gaat  Gebruiker akkoord met deze Voorwaarden. De toepasselijkheid van eventuele andere Voorwaarden is uitgesloten.

  3. De Nederlandse versie van deze Voorwaarden is het origineel en andere versies zijn alleen vertalingen. In geval van een conflict tussen de bepalingen van de verschillende (taal) versies van deze Voorwaarden, zal de Nederlandse versie voorrang nemen. De (juridische) termen en begrippen die in deze Voorwaarden moet worden uitgelegd naar Nederlands recht.

  4. Indien de Gebruiker niet akkoord gaat met de gewijzigde of aangevulde Algemene Voorwaarden, heeft de Gebruiker alleen de mogelijkheid om de service niet langer te gebruiken en zijn of haar account te verwijderen.

 16. Privacy

  1. Tijdens het aanmaken van een account en tijdens het gebruik van de Service, zal Gebruiker (persoonlijke) informatie aan Auctionista opgeven. Deze (persoons) gegevens worden opgeslagen en verwerkt in overeenstemming met de Auctionista privacybeleid en de toepasselijke wet- en regelgeving.

 17. Aansprakelijkheid

  1. Auctionista aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van de levering van de dienst, inclusief maar niet beperkt tot schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van het Online Platform en / of de Service hetzij uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover toegestaan op grond van dwingend recht.

  2. Auctionista kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade geleden als gevolg van het sluiten van een koopovereenkomst als Koper of als Verkoper, met inbegrip van - maar niet beperkt tot - schade veroorzaakt door de Gebruiker gesloten ongunstige overeenkomsten, bijvoorbeeld omdat voor gekochte Kavels meer of minder dan de verwachte waarde is betaald, of voor Kavels meer of minder dan de cataloguswaarde gepubliceerd op het online platform.

  3. Auctionista aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van de diensten, producten, applicaties of websites die beschikbaar zijn gesteld door een derde Service Provider hebben gemaakt, zoals transport- of betalingsdiensten en / of eventuele geschillen tussen een Gebruiker en een derde Service Provider. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de Voorwaarden en / of het privacybeleid van relevante derde partijen te lezen voordat u de Service gebruikt.

  4. Voor zover Auctionista, ondanks het bovenstaande, zou nog steeds aansprakelijk voor schade op welke grond dan ook, dan is het slechts aansprakelijk voor vergoeding van directe schade die de Gebruiker lijdt als gevolg van een tekortkoming of onrechtmatige daad toe te schrijven aan Auctionista.

  5. Indien en voor zover Auctionista aansprakelijk voor schade op welke grond dan ook zou zijn, is haar aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot de hoogste van de volgende bedragen: (i) het totaal van de door Auctionista van de Gebruiker in de periode van drie maanden verkregen opdrachten voorafgaand aan de handeling die aanleiding geven tot aansprakelijkheid of (ii) € 500, - (vijfhonderd euro).

  6. Deze beperking van aansprakelijkheid is niet van plan om Auctionista aansprakelijkheid voor opzet en / of bewuste roekeloosheid van Auctionista zelf ( "eigen handelen") en / of het beheer van Auctionista uit te sluiten.

  7. Dit artikel geldt ook voor alle bedrijven die gelieerd zijn aan Auctionista alsmede haar management, bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers en rechtsopvolgers.

 18. Garanties en vrijwaringen

  1. Gebruiker garandeert dat het Gebruikersmateriaal dat hij/zij deelt via de Service onbezwaard is en dat er geen intellectuele eigendomsrechten van anderen op rusten, maar ook dat het Gebruiker materiaal geen inbreuk maakt op of in strijd is met enig recht van derden en dat het gebruik ervan anders onrechtmatig is jegens derden.

  2. De Gebruiker is jegens Auctionista aansprakelijk voor en vrijwaart Auctionista van alle schade en kosten die Auctionista lijdt of oploopt als gevolg van (i) een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Voorwaarden van de Gebruiker of (ii) een onrechtmatige daad. Alle kosten die door Auctionista op enigerlei wijze maakt in verband met dergelijke claims worden vergoed door de Gebruiker.

  3. De Gebruiker vrijwaart Auctionista tegen alle aanspraken van derden, om wat voor reden dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten, rente, belastingen, heffingen en / of kortingen in verband met of voortvloeiend uit het Gebruiker materiaal, het gebruik van het online platform, de service, en / of een schending van deze Voorwaarden en / of enige rechten van derden, inclusief, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendomsrechten.

  4. De vrijwaring verplichtingen in dit artikel zijn ook van toepassing op alle bedrijven die gelieerd zijn Auctionista, evenals zijn management, bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers en rechtsopvolgers.

 19. Beschikbaarheid en onderbreking van de Service

  1. Auctionista garandeert niet dat (alle onderdelen van) de Service en / of het online platform te allen tijde toegankelijk zonder onderbrekingen en / of storingen. Storingen in de Service kunnen, maar niet gelimiteerd tot, optreden als gevolg van storingen in de internet- of telefoonverbinding of door virussen of fouten / gebreken of DDoS-aanvallen. Auctionista is op geen enkele wijze aansprakelijk of aansprakelijk voor schade aan de Gebruiker voor eventuele schade als gevolg van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of (voortijdig) uitvallen van de Service en / of het online platform.

  2. Auctionista heeft te allen tijde het recht om, zonder voorafgaande bekendmaking, procedurele, technische, commerciële of andere wijzigingen en / of verbeteringen in de Service en / of aan het Online Platform, de Service en / of het Online Platform te beperken en / of het gebruik ervan te beperken, indien dit noodzakelijk is naar de visie van Auctionista.

 20. Duur en beëindiging

  1. Gebruiker heeft het recht om te stoppen met het gebruik van de Service op elk gewenst moment en zijn Account te verwijderen. Auctionista heeft het recht om de verwijdering van zijn account te weigeren indien de Gebruiker nog enige verplichtingen (zoals de betaling of leveringsverplichtingen) naar Auctionista of andere Gebruikers heeft.

  2. Indien de Gebruiker handelt in strijd met deze Voorwaarden heeft Auctionista het recht, in aanvulling op andere (rechts) middelen ter beschikking van Auctionista, de activiteiten van de Gebruiker in verband met de Service met onmiddellijke ingang, geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, tijdelijk of definitief te beëindigen en / of het Account te verwijderen, om een waarschuwing te geven, om de Service te beëindigen of te weigeren om de dienstverlening aan de Gebruiker voort te zetten. Auctionista zal op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor schade aan Gebruiker ter zake.

 21. Diversen, toepasselijk recht en bevoegde rechter

  1. Op deze Voorwaarden, het gebruik van de Service en het Online Platform en op geschillen die daaruit voortvloeien, alsmede op alle Koopovereenkomsten tussen Kopers en Verkopers is Nederlands recht van toepassing, tenzij anders bepaald in of krachtens dwingendrechterlijke wetgeving.

  2. Gebruikers erkennen dat regels van internationaal privaatrecht een mogelijk effect hebben dat (ook) een andere wet dan het Nederlands recht van toepassing is op transacties met andere Gebruikers, in het bijzonder is dit van toepassing op transacties met consumenten.

  3. Alle geschillen tussen Gebruiker en Auctionista ontstaan zal aan de bevoegde rechter worden voorgelegd in het arrondissement Amsterdam, tenzij dwingend recht bepaalt dat het geschil aan een andere rechter moet worden ingediend. Met betrekking tot de consumenten worden geschillen aan de bevoegde rechter voorgelegd in het arrondissement Amsterdam, tenzij de Consument binnen een maand kiest voor een ander arrondissement.

  4. In onderling overleg kan ook worden besloten dat een Consument een geschil met Auctionista of met een andere Gebruiker voorlegt aan een orgaan voor out-of-court beslechting van geschillen.

  5. Als een bepaling in deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt verklaard, blijven Gebruiker en Auctionista gebonden aan het resterende deel van de Voorwaarden. Auctionista zal het ongeldige onderdeel vervangen (met betrekking tot de specifieke Gebruiker of specifieke situatie) met bepalingen die geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Voorwaarden zoveel mogelijk gelijk zijn aan die van het ongeldige gedeelte.

 22. Contact

  1. Voor vragen over de service, het online platform of deze Voorwaarden, dan kunt u contact opnemen met Auctionista op elk gewenst moment via de volgende contactgegevens: Auctionista.co BV Herengracht 420, 1017BZ Amsterdam Nederland E - hello@auctionista.co, u kunt ook een e-mail sturen via het contactformulier.

Uitgelichte kavels

Onze site maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt jij in onze Privacy Policy. Privacybeleid accepteren